Pancetta with Pinne Santa Tereas pecorino sardo cheese served with herbed tomato